Jogi nyilatkozat

Bevezető

Köszönjük, hogy a www.zsolaka.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem regisztrált igénybe vevője a Zsolaka Korlátolt Felelősségű Társaság (”Szolgáltató”, ”Zsolaka Kft.”) által üzemeltetett www.zsolaka.hu domain alatti internetes felületen (”Honlap”) keresztül nyújtott szolgáltatásnak (”Szolgáltatás”). A Honlap látogatása és használata tekintetében a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt használati feltételek (továbbiakban: a "Használati Feltételek"), valamint a honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztató ("Adatvédelmi Tájékoztató "), regisztrált igénybe vevő esetén az Általános Szerződési Feltételekben, Felhasználói Kézikönyvben foglaltak az irányadóak, amelyeket Ön a Honlap használatával elfogad. Amennyiben nem fogadja el a Használati Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot, kérjük, hogy azonnal hagyja el a Honlapot és hagyjon fel annak használatával. A Honlap látogatására és használatára, úgyszintén a Honlapon lévő információk felhasználására, a Honlapról elérhető linkekre a jelen Használati Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

Szerzői jog/védjegyek/szellemi alkotások

A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett - szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen a hozzá tartozó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilm, spot, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet,audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”)Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja.

A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellemi Alkotásra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a Zsolaka Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton. A Honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a Honlapra feltöltött tartalmat - az alábbiakban meghatározott letöltésen túlmenően - többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A Honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

A Honlap a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Honlapon felhasznált tartalmak és fotók, Szellemi Alkotások szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, figyelemmel a regisztrálást követően jogszerűen igénybe vevő felhasználásokat.

A Honlapról történő letöltést a Zsolaka Kft. a következő esetekben engedélyezi:

(i) A letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett
(ii) A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetőek igénybe
(iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, és az Ön felhasználási cselekményeit e jogszabályok korlátozzák.
Amennyiben felvilágosítást szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt a Zsolaka Kft-től a Honlapra feltöltött tartalom használatára vagy a honlapját a Honlaphoz szeretné csatolni, a következő címre írjon: info@zsolaka.hu.

Amennyiben Ön megsérti a jelen Használati Feltételek bármely részét, azonnal megszűnik az Ön engedélye a Honlap tartalmához való hozzáférésre és azonnal meg kell semmisítenie minden, a Honlapra feltöltött tartalomról készített másolatot.

A Honlapon található egyes megjelöléseken a Zsolaka Kft-nek védjegyoltalma áll fenn. E Honlap semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, akár másként engedélyezné a védjegy használatát, kivéve, ha erre a Zsolaka Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásában engedélyt ad külön-külön minden egyes használati mód tekintetében. A védjegyeket valamely honlapra vagy honlapról kapcsoló link részeként is tilos használni, kivéve, ha az adott link létesítését a Zsolaka Kft. írásban jóváhagyja. A védjegy használatából eredő üzleti jó hírnév a Zsolaka Kft.-t illeti.

Honlapunk elemei szerzői jogi, továbbá védjegyjogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a "tükröztetés" (mirroring) útján történő többszörözést is. A Honlapra feltöltött tartalom semmilyen részét nem lehet továbbközvetíteni, kivéve, ha minden egyes továbbközvetítéshez kifejezetten írásban hozzájárulunk.

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a Zsolaka Kft.-t, ha bármilyen jogosulatlan használatot vagy hozzáférést észlel a Honlapon, vagy annak tartalmában, vagy arról szerez tudomást, hogy a Honlap vagy annak tartalma bármilyen szerzői jog, védjegyjogi rendelkezést vagy bármely harmadik személynek jogait sérti

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Zsolaka Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Szavatosság és felelősség - kizárás

A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem szavatolunk azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű, vagy megbízható; nem felelünk a használóhoz továbbított tartalom valóságáért, pontosságért, vagy teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget az adat- vagy információtovábbítás bármely okból történő megszakadásáért sem. Honlapon található bármely vélemény, tanács vagy más tartalmi elem helyénvalóságát, teljességét és hasznosságát. A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek.

Zsolaka Kft. kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére, figyelemmel az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakra. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán az Igénybe vevők, látogatók ideiglenesen téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Nem állunk helyt a Honlap hibamentes, és folyamatos működéséért, valamint esetlegesen tartalmat károsító hibáktól, tekintettel az Általános Szerződési Feltételekben írt rendelkezésekre. Ha a Honlap használata azzal az eredménnyel jár, hogy adatokat vagy eszközöket kell javítani vagy kicserélni, ezen javítások vagy kicserélés költségeiért nem vállalunk felelősséget.

A Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom a feltöltés időpontjának készültségi fokán áll, a tartalom sem minőségi, sem egyéb kellékeiért felelősséget nem vállalunk. Kizárjuk a felelősséget az üzleti hasznosíthatóságért, és azért, ha a Honlapra nem általunk feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne, továbbá - a jogszabályok által megengedett körben - kizárjuk a felelősséget azért, ha a Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne.

Kizárjuk a felelősséget különösen a harmadik személyek magatartásából (pl. a Honlapon szereplő adatok módosítása) eredő károkért. Kizárjuk a felelősséget a harmadik fél által feltöltött tartalmakért. Nem vállalunk továbbá felelősséget az Internet szolgáltatás, vagy a számítógépes eszközök működéséért, melyeket a Honlap megtekintésére használ. Nem vállalunk felelősséget azért sem, hogy a Honlap kompatibilis az Ön számítógépével.

Nem vállalunk felelősséget a Honlap és a tartalom használatából vagy a használat meghiúsulásából eredő semmilyen kárért, így többek között az előre nem látható károkért, a következmény- károkért, ideértve az elmaradt hasznot, az adatvesztésből, vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő károkat, még abban az esetben sem, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket az ilyen károk bekövetkezésének a veszélyére.

Egyes államok jogrendje érvénytelennek tekinti a felelősség korlátozását vagy kizárását; ebben az esetben a szavatosság és a felelősség kizárására vonatkozó fenti szabályok Önre nem vonatkoznak. Ezen államokban a felelősségünk a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig korlátozott.

Ön tisztában van azzal, hogy a Honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap használatával

Külső honlapok

A Honlap tartalmazhat harmadik személyek honlapjára ("Külső Honlapok") mutató linkeket. E linkek csupán az Ön kényelmét szolgálják, a Külső Honlapok tartalmát mi nem ellenőriztük és nem hagytuk jóvá. A Külső Honlapokat más személyek fejlesztik, és határozzák meg azok tartalmát. Amennyiben bármilyen aggálya van a Külső Honlap tartalmával, az azokra mutató linkekkel kapcsolatban, kérem lépjen kapcsolatba az adott Külső Honlap fenntartójával vagy webmesterével. Nem felelünk semmilyen, link útján kapcsolt Külső Honlap tartalmáért, és nem teszünk semmilyen helytállásra vonatkozó nyilatkozatot a Külső Honlap tartalmával vagy bármely oda feltöltött anyag valósághű, pontos voltával kapcsolatban. Fájlok bármely honlapról történő letöltésekor kérjük, legyen elővigyázatos és védje számítógépét a vírusoktól vagy más fertőző programoktól. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön Külső Honlapokhoz vezető linkekre kattint, azt saját felelősségére teszi.

A vonatkozó jogszabályok betartása külföldről történő használat esetén

Honlapunkat a www.zsolaka.hu domain név alatt, azaz a .hu alá bejegyzett domain név alatt működtetjük, és a Honlap Magyarország területére irányul. Tájékoztatjuk, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom letölthető, látogatható, vagy a használatra alkalmas Magyarországon kívül is. Amennyiben Ön a Honlapot Magyarországon kívülről látogatja, tájékoztatjuk, hogy azt saját felelősségére teszi. Függetlenül attól, hogy Ön a Honlapunkat Magyarország területéről vagy azon kívülről látogatja, Önt terheli annak felelőssége, hogy biztosítsa, hogy a Honlapot az Önre irányadó jogrendszer szabályaival összhangban használja.

A honlap látogatásának korlátjai

A Honlap nem irányul olyan személyek felé, akiknek a rá alkalmazandó jogszabályok a Honlap látogatását bármilyen okból tiltják. Ha az Ön számára tiltott a Honlap látogatása, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap látogatásával.

A jelen Jogi Nyilatkozat nem minősül jogi tanácsadásnak: ha a Honlappal, annak látogatásával vagy a jelen Jogi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon jogi tanácsadóhoz.

A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

A Honlapról történő letöltésekor kisméretű adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó, Igénybe vevő számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben a webszerverünk olyan nem személyes információkat rögzíthet, mint például a látogatásának napja és időpontja, meglátogatott oldalak, a mi Honlapunkra küldő weboldal címe, használt böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az operációs rendszerének a típusa (Windows, Mac OS), vagy az internetes hozzáférhetőségének a szolgáltatója. ). Ha Ön nem regisztrálja magát a Honlapon, akkor az Önről gyűjtött információkat névtelenül fogjuk tartani. A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Honlapon lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

Kiskorúak védelme

Gyermekek is használhatják Honlapunkat és igénybe vehetik szolgáltatásainkat szülői vagy törvényes képviselői felügyelet mellett. Felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján kiskorú érvényes jognyilatkozatot bizonyos esetekben csak törvényes képviselője (szülője) beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tehet, bizonyos esetekben pedig a törvényes képviselő (szülő) jogosult a kiskorú helyett jognyilatkozatot tenni. A jelen Használati Feltételeket ebben az esetben a törvényes képviselő (szülő) köteles elfogadni. A személyes adatok megadásakor a szülő vagy törvényes képviselő tölti ki a bejelentkező nyilatkozatot.

Vegyes rendelkezések

Jelen Használati Feltételekre Magyarország anyagi joga az irányadó, ide nem értve a nemzetközi magánjogi kollíziós szabályokat. Jogszabály eltérő kötelező rendelkezésének hiányában Ön kifejezetten aláveti magát a Magyarország bíróságai kizárólagos joghatóságának. Ha jelen Használati Feltételek bármely rendelkezését egy erre hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, vagy az megszűnik a fenti, megszüntetésről szóló kikötés alapján, ezen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a Használati Feltételek alrészeinek érvényességét.

Amennyiben jelen Használati Feltételek valamely rendelkezését nem alkalmazzuk, vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a Használati Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.

 

Diósd, 2020.01.28.

 

Kapcsolat

Zsolaka Kft.

Nyitvatartási idő:Hétköznap: 7:00 – 17:00 –ig (műhely 16:00

Központi postacím:2049 Diósd, Pf. 15.